Jedna šira geneza događaja na nivou Općine, svakako nas je navela da građane upoznamo sa sljedećim događajima, a koji možda i ne tako vješto ostaju sakriveni od jednog šireg kruga javnosti. Dok jedni redovno posjećuju prostorije OO SDA Lukavac, frustrirani trenutnom političkom situacijom na nivou Općine i očajno zahtjevaju promjene sa „crvenog na zeleno“, drugi su zadovoljni „orezivanjem platana“, a treći pak na sve događaje šute, i nijemo posmatraju iz kraja…

OO SDA Lukavac kao zasigurno najozbiljnija politička stranka na nivou Općine, želi da ukaže, i „otvori oči“ građanima koji ostaju uskraćeni za objektivne informacije, i nekako izmanipulisani i ošamućeni, moramo priznati vještom retorikom „nestatutarnog“ predsjednika OO SDP Lukavac, Edina Delića. SDA smatra da je svakako dužna da objasni neke pojedinosti, a koje su vezane za nedavno objavljeni Javni poziv za pravobranioca broj: 02-02-1-2181/17 od 29.09.2017. godine. Naime, datim aktom načelnik Edin Delić, uporno želi da zaobiđe Općinsko vijeće, i imenuje Općinskog pravobranioca na mandatni period od 4 godine.

Naime, smatramo da je evidentno da je sam Javni poziv nezakonit buduću da oduzima nadležnost Općinskog vijeća za formiranje Komisije za izbor, te u članu 2 Odluke, načelnik Delić striktno navodi „Postupak izbora Općinskog pravobranioca, po raspisanom Javnom oglasu provest će Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika“ – ovakvom formulacijom načelnik je oduzeo nadležnost Vijeću za formiranje Komisije za izbor a koje Vijeću pripada kako po Odluci o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Lukavac, tako i po Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima član 9. stav 2. („Službene novine FBiH 65/13“).

Nadalje Načelnik, nema ovlaštenje ni za imenovanje Općinskog pravobranioca, budući da Odluka o osnivanju općinskog pravobranioca izričito to u obavezu stavlja Općinskom vijeću, a nikako načelniku., međutim isti se poziva na trenutni Zakon o kantonalnom pravobraniteljstvu TK („Službene novine TK broj: 4/04, 5/08 i 2/14), gdje je sama Vlada kantona ocijenila da nije u skladu kako sa Zakonom o Federalnom pravobranilaštvu („Službene novine FBiH broj:12/98, 18/00, 61/06), tako i sa Zakon o pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“ broj 8/02), te inicirala Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu TK, a koji u članu 15. jasno ističe „Gradskog i općinskog pravobranioca i zamjenika gradskog i općinskog pravobranioca imenuje gradsko odnosno općinsko vijeće na način i u postupku određenom za kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca, a na prijedlog gradonačelnika odnosno općinskog načelnika.“.

Takođe ističemo da Skupština TK je na sjednici održanoj 30.10.2017. godine Zaključkom broj: 01-02-506-4/17 prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu, te je u fazi javne rasprave. Ovdje napominjemo, čak i da Zakon daje izričite ovlasti načelniku da imenuje pravobranioca samostalno, pa čak i Komisiju za izbor, ističemo da se Općnski načelnik Edin Delić, mora pridržavati prvenstveno Općinskih propisa, budući da isti nisu stavljeni van snage, te kao takvi i dalje proizvode pravno dejstvo.

Pozivamo Općinskog načelnika Edina Delića, da prvenstveno pokrene eventualno pitanje zakonitosti, pa ako se donese obavezujući pravni akt, stavi Odluku o osnivanju općinskog pravobranilaštva van snage. Ovakvo djelovanje načelnika Edina Delića, je suprotno Statutu Općine Lukavac i suprotno prednje navedenim Zakonima.

I ako će ovakvi postupci načelnika Općine Lukavac Edina Delića, izazvati veliko oduševljenje SDP-a i njihovog biračkog tijela, SDA upozorava da je ovakvo djelovanje suprotno Zakonu, te da će iskoristiti sve pravne mehanizme koji su na raspolaganju da zaštite zakonitost na niovu Općine.

U skladu sa svim prednje navedenim, pozivamo Načelnika, da poništi Javni poziv za pravobranioca broj: 02-02-1-2181/17 od 29.09.2017. godine

Lukavac, 08.11.2017.godine